Κριθάρι Mucho

MUCHO

Εξάστιχη ποικιλία, με ιδιαίτερα μεγάλες αποδόσεις σε γόνιμα εδάφη. Η πιο πρώιμη ποικιλία κριθαριού, έχει χαμηλό ύψος και δεν πλαγιάζει. Συνδυάζεται άνετα με δεύτερη καλλιέργια.

Ποσότητα σποράς: 13-15 kg/στρ. Γιατί έχει πλούσιο αδέλφωμα.

mucho